Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe Fundacji:

Bank PKO SA
03 1240 1545 1111 0011 3025 9111

 

2023 IX-XII dawna organistówka,
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz logotypu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza - prace budowlano-wykończeniowe przy organistówce - etap II

  • koszt zadania 188.583,19 zł
  • dofinansowanie z MKiDN 150.000,00 zł

23.08.2023 r.


 

2021, Rzeczyca, dawna organistówka:

prace budowlane cokołu, wykończenie elewacji, podest wejściowy
- etap VI – dofinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie

  • 85 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków”
  • oraz ze środków powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 000,00

Zadanie polega na wykonaniu prac przy cokole na froncie,
odtworzeniu otworu wejściowego, wykończeniu i wzmocnieniu wejścia.

Obsługę dotacji zapewnia:
ORDO sp. z o.o.

Rzeczyca, powstające muzeum ks. Jędrzeja Kitowicza – prace budowlano -wykończeniowe przy organistówce:

  • wykonanie ścianek działowych wraz z izolacjami cieplnymi, przeciwwilgociowymi i przeciwdźwiękowymi,
  • montaż instalacji ogrzewania i chłodzenia,
  • montaż instalacji wentylacji.

Dofinansowano w kwocie 190.000,00 zł. (słownie sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Umowa z dnia 21.07.2022 r.


Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Królowo Różańca, Madonno Rzeczycka!
Błogosławiona Jesteś między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Madonno Rzeczycka
Zjednoczeni z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,
Tobie się oddajemy.
Zjednoczeni z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcamy.
Zanurzeni w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,
oddajemy cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


"Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy"
dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

1.png1.png0.png1.png2.png6.png3.png
Dzisiaj106
Wczoraj504
Ostatni tydzień610
Ostatni miesiąc8087
Wszystkie1101263

4
odwiedzających na stronie

wtorek, 16, lipiec 2024 06:09

Remont dachu

 Kościół parafialny w Rzeczycy powstał w latach 1890-91 wg projektu architekta Kornelego Szrettera w miejscu dawnego drewnianego kościoła.

Kościół orientowany, w typie salowym, z półkoliście zamkniętym prezbiterium, zakrystią i skarbcem przy prezbiterium, dwuwieżową fasadą, dwiema kruchtami przy nawie, oraz dwiema kaplicami wysokości nawy głównej w strefie wschodniej. Wzniesiony w stylu neorenesansu, inspirowany renesansem włoskim w architekturze sakralnej. W wymienionym okresie stosowano ten styl w archi-tekturze sakralnej na terenie Polski wyjątkowo rzadko, co czyni jego architekturę wyjątkową na tle budownictwa sakralnego końca ubiegłego wieku. Obiekt nie ulegał przekształceniom, zachował swoją oryginalną formę i wystrój - prawie w pełni do dziś. Wyżej wymienione względy pozwoliły na uznanie budynku kościoła parafialnego w Rzeczycy za zabytek i wpisanie go do rejestru zabytków.

21.10.2004 roku dr inż. Stanisław Karczmarczyk, Rzeczoznawca Budowlany z Krakowa dokonał przeglądu kościoła i dachu. Stwierdził, że pokrycie dachu obecnie wykazuje wiele nieszczelności spowodowanych perforacją mechaniczną blachy oraz rozszczelnienie rąbków. Występują również strefy korozji. Przegląd wykonywany w czasie deszczu wykazał obecność licznych przecieków /nawet kilkadziesiąt/. Istnieje pilna potrzeba wymiany pokrycia na nowe. W drewnianej więźbie dachu stwierdzono szereg stref korozji na podwalinach podłużnych. Istnieją uszkodzenia korozyjne wiązarów głównych. Wiązary krokwiowe posiadają ślady zniszczeń i zacieków na deskowaniu. Dokumentacja fotograficzna wykazuje stopień zniszczeń - zaawansowaną korozję biologiczną, ślady żerowania drewnojadów, zacieki i nieszczelności pokrycia oraz rozwijającą się grzybnie. Zniszczenia takie występują w przeważającej części dachu.

Mamy przygotowaną dokumentacje architektoniczną i zaczynamy gromadzić środki finansowe, aby w maju przystąpić do prac remontowych. Liczymy na zaangażowanie wszystkich parafian i pomoc ludzi dobrej woli. Dla chętnych, którzy mogliby udzielić nam pomocy podajemy konto parafii na które można dokonywać wpłat.

60 89850004 0020 0214 8311 0001
Parafia św. Katarzyny
ul. ks. J. Kitowicza 17
97-220 Rzeczyca

Druk wpłaty na remont kościoła

Odliczenie darowizn na remont kościoła

Galeria zdjęć z remontu


Wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła21 kwietnia 2007


Oględziny w sprawie remontu dachu 30 X 2006

 

Odliczenie darowizn na remont kościoła

I. Osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych
Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych tj. wg progresywnej skali podatkowej może odliczyć od dochodu darowizny na cele kultu religijnego (darowizna na remont kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego). Wspomniane odliczenie nie przysługuje jednak podatnikowi opodatkowanemu ryczałtowo, wg 19% stawki podatkowej.
Przekazana darowizna podlega odliczeniu od dochodu do opodatkowania, przy czym łączna kwota odliczeń darowizn (ze wszystkich tytułów, a więc nie tylko na cele kultu religijnego, ale również dla organizacji pożytku publicznego - jeżeli podatnik dokonał takich darowizn) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu podatnika.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.
Podatnik, który skorzysta z odliczenia darowizn, jest obowiązany wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że darowizna jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(t. j Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z póżn. zm.).

II. Osoby prawne (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych)
Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowizny na cele kultu religijnego (darowizna na remont kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego).
Przekazana darowizna podlega odliczeniu od dochodu do opodatkowania, przy czym kwota odliczeń darowizn (ze wszystkich tytułów, a więc nie tylko darowizny na cele kultu religijnego, ale również dla organizacji pożytku publicznego - jeżeli podatnik dokonał takich darowizn) w sumie nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu podatnika.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.
Podatnik, który skorzysta z odliczenia darowizn, jest obowiązany wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podstawa prawna: art. 18 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy © 2024.  Wszystkie prawa zastrzeżone.